gototopgototop
baner zielony

Ośrodek Rozwoju Osobistego

Tydzień Małżeństwa

Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego prawdziwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostatecznie przeznaczenie.

Jan Paweł II

Start Oferta

Oferta CPP

Prowadzimy:spotkania odbywaą się w prywatnych gabinetach psychoterapeutów
konsultacje

Poprzedzają każdy rodzaj pomocy psychologicznej. Zwykle są to 2-3 spotkania pozwalające terapeucie zorientować się w problematyce pacjenta/klienta oraz dobrać optymalna formę pomocy dla niego. Pacjent/klient ma możliwość wyrażenia swoich oczekiwań wobec terapeuty i zadania pytań dotyczących proponowanej mu formy pomocy.

psychoterapia indywidualna

Oparta jest na bezpośrednim kontakcie terapeuty z pacjentem/klientem. 
Czynnikiem leczącym w tego rodzaju terapii jest rozmowa, empatyczny kontakt, stworzenie bezpiecznego środowiska, pozwalającego uczestnikowi terapii ujawnić często trudne dla niego treści. Interpretacja tych treści przez terapeutę powoduje, 
że pacjent/klient zaczyna rozumieć siebie, swoje mechanizmy wewnętrzne, powtarzające się schematy zachowań. Rozumienie z kolei prowadzi do wolności
w wyborze innych niż dotychczas form zachowań.
Rozpoczęcie psychoterapii indywidualnej poprzedzone jest omówieniem tzw. kontraktu terapeutycznego, w którym omawiane są szczegóły dotyczące częstotliwości sesji, płatności za nie, podejścia do nieobecności, urlopów itp. 
Kontrakt zawiera również omówienie czasu trwania terapii w przypadku terapii krótkoterminowej zorientowanej na rozwiązanie konkretnego problemu. 

psychoterapia rodzinna

Forma pracy z rodziną proponowana w przypadku, gdy zgłaszany problem dotyczy całej rodziny, bądź objawy ujawniane przez jednego z członków rodziny (najczęściej przez dziecko) mają związek z funkjonowaniem całej rodziny, z komunikacją wewnątrz rodziny, z całym tzw. „systemem rodzinnym”. Terapia rodzinna prowadzona jest najczęściej przez dwóch doświadczonych terapeutów i poprzedzona jest konsultacjami (najczęściej z samymi rodzicami).

psychoterapia małżeństw/par

Miejsce, gdzie małżonkowie lub pary przeżywające kryzys (często zagrożony rozpadem związku), trudności we wzajemnej komunikacji i rozumieniu siebie nawzajem, mogą w bezpiecznej atmosferze wyrazić swoje potrzeby i wzajemne oczekiwania oraz usłyszeć siebie z pomocą terapeuty/terapeutów.

mediacje

Mediacja jest procesem doprowadzania do zgody, w którym osoba z zewnątrz (mediator) pomaga stronom konfliktu znaleźć satysfakcjonujące dla wszystkich rozwiązanie. Ważne jest w procesie mediacji odbudowanie relacji między zgłaszającymi sie osobami „bez orzekania o winie”.

grupa terapeutyczna

Miejsce, gdzie można odkryć swoje ograniczenia i przeszkody na drodze do dobrych i satysfakcjonujących kontaktów z innymi ludźmi. W grupie można poznać swoje mocne strony, przezwyciężyć lęki i zahamowania społeczne, nauczyć się skutecznie komunikować z innymi tak, aby rozumieć i być rozumianym.

grupa wsparcia

Grupa, w któtej spotykają się osoby w podobnej sytuacji życiowej (zawodowej, zdrowotnej, życiowej) świadcząc sobie wzajemnie wsparcie pod okiem trenera/lidera. Spotykanie się z osobami przeżywającymi podobne trudności pozwala dzielić się osobistymi doświadczeniami i emocjami oraz czerpać siłę z energii innych członków grupy.

grupa rozwoju osobistego

Przeznaczona jest dla osób ciekawych siebie, pragnących rozwinąć świadomość siebie, swoich potrzeb, własnej tożsamości. W grupie spotykają się często osoby 
w jakimś sensie podobne (np. grupa rozwojowa dla kobiet, mężczyzn, młodych mam itp.) po to, by rozwijać się wewnętrznie w określonych aspektach.

warsztaty psychoedukacyjne

Grupa prowadzona przez trenera przy pomocy metod aktywnych (drama, scenki itp.), pozwalających nabyć konkretne umiejętności psychologiczne (np. rodzicielskie, komunikacyjne).

grupa Balinta

Grupa przeznaczona dla personelu leczącego (psychoterapeuci, psychologowie, doradcy, lekarze, pielęgniarki, pracownicy socjalni itp.) zapobiegająca zjawisku wypalenia zawodowego związanego z pomaganiem.
Podczas treningu balintowskiego osoby uczestniczące nabywają umiejętności rozpoznawania swoich emocji i motywacji w kontakcie 
z pacjentem/klientem. Grupa prowadzona przez certyfikowanych liderów grup Balinta.

superwizja

Regularne spotkania psychoterapeutów/psychologów/doradców z certyfikowanym superwizorem polegające na konsultowaniu pracy z pacjentem w celu zapewnienia wysokiej jakości usług terapeutycznych.

spotkania/wykłady otwarte

Tematyczne, cykliczne otwarte wykłady są przeznaczone dla szerokiego odbiorcy zainteresowanego proponowanym tematem. Mają charakter edukacyjny, propagujący wiedzę psychologiczną. Jednocześnie stanowią prezentację oferty Centrum.