gototopgototop
plaza konferencja

Ośrodek Rozwoju Osobistego

Punkt Konsultacyjny Rumia

Tydzień Małżeństwa

Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego prawdziwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostatecznie przeznaczenie.

Jan Paweł II

Start Prelegenci
Hbryczprof UG, dr hab. Hanna Brycz ukończyła studia psychologiczne w UAM w Poznaniu. Tytuł dr nauk psychologicznych nadano jej w 1993. W 2005 roku obroniła kolokwium habilitacyjne, a od 2006 jako profesor UG kieruje Zakładem Psychologii Społecznej w IPUG. W latach 2008-2011 pełniła funkcję dyrektora Instytutu Psychologii UG. Główne obszary zainteresowań: społeczna psychologia poznawcza, atrybucje, asymetria aktor- obserwator, trafność vs. irracjonalność własnych i cudzych zachowań, struktura Ja    i wartości, metapoznawcze Ja, reakcje na pokusę.

ceynowaprof. dr hab. Andrzej Ceynowa, Amerykanista. Urodził się w 1951 r w Gdańsku. W 1974 r ukończył UAM w Poznaniu i rozpoczął pracę na tworzonej na Uniwersytecie Gdańskim anglistyce, gdzie pracuje do dziś. Dwukrotnie (w latach 1981-2 i 1989-91) przebywał w USA jako profesor-stypendysta Fundacji Fulbrighta. Wykładał m. in. na uniwersytetach Yale, City College of New York, Washington State University w Ellensburgu, w George Washington University w Waszyngtonie, Texas A and M University oraz na Uniwersytecie Hiroszima w Japonii. W latach 1996-2002 był prorektorem ds. nauki Uniwersytetu Gdańskiego, a w latach 2002-2008 był rektorem GU. Obecnie, od 2008r, jest dziekanem Wydziału Filogicznego UG.ksjks. prof. dr hab. Romuald Jaworski, psycholog i psychoterapeuta, superwizor, kapłan Diecezji Płockiej, ukończył studia psychologiczne na KUL-u w Lublinie, jest kierownikiem Katedry Psychologii Religii UKSW w Warszawie. Współzałożyciel i Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Psychologów Chrześci-jańskich. Autor książek i artykułów z psychologii religii i psychologii pastoralnej, m. in. „Psychologiczne korelaty religijności personalnej” „Ku pełni życia” „Harmonia i konflikty. Empiryczna weryfikacja podstawowego paradygmatu psychologii pastoralnej”.
szkudlarekprof. zw. dr hab. Tomasz Szkudlarek pedagog. Kierownik Zakładu Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych w Instytucie Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Prowadzi też gościnne wykłady w ASP i SWPS. Kieruje Studiami Doktoranckimi w zakresie Pedagogiki i Nauk o Polityce na WNS UG. Obecne badania nad tożsamością prowadzi w ramach międzynarodo-wej sieci badawczej SCAPE (Studies in Culture, Conflict, and the Political in Education).

blazekdr Magdalena Błażek jest pracownikiem Zakładu Psychologii Osobowości i Sądowej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie prowadzi wykłady z Psychologii Osobowości oraz Patologii Rodziny. Równocześnie jest praktykiem z wieloletnim doświadczeniem- biegłym sądowym, mediatorem. Od 2005 roku zajmuje stanowisko kierownika Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno- Konsultacyjnego. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu psychologii osobowości oraz psychologii sądowej i psychologii rodziny, spośród których najważniejsze to: Właściwości planów a skuteczność działań oraz poziom depresji i lęku, 2003; Wpływ rodziny pochodzenia na jakość małżeństwa 2004; Wpływ postaw rodzicielskich na style realizacji celów 2004; Psychologiczne skutki wykluczenia społecznego 2005; Polska adaptacja Skali Fundamentalizmu Religijnego autorstwa B. Altemayera i B. Hunsbergera, 2007; Zróżnicowanie w poziomie dekonstrukcji Ja osób o różnej klarowności samowiedzy w sytuacji wykluczenia społecznego, 2008; Ocena formalnych i merytorycznych aspektów opiniowania sądowo- psychologicznego w sprawach karnych, 2008; The psychological effects of sexual abuse against women, 2008 i Self-Concept Clarity and Religious Orientations:Prediction of Purpose in Life and Self-Esteem, 2010

Jej obszar zainteresowań to: intencjonalne działania jednostki, realizowanie celów, kształtowanie się i funkcjonowanie osobowości, poszukiwanie sensu i wartości przez człowieka, rozwój i funkcjonowanie tożsamości i ja człowieka oraz patologia funkcjonowania rodziny i opiniowanie sądowo- psychologiczne.

W 2008 roku otrzymała Nagrodę „Nauczyciel Roku” im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich UG. Od 2002 roku członek Rady Instytutu Psychologii i Rady Wydziału Nauk Społecznych.

Prywatnie interesuje się czytaniem literatury,
W Budzińskidr Waldemar Budziński,specjalista psychologii klinicznej i certyfikowany konsultant w zakresie psychologii klinicznej dziecka. Doktor nauk medycznych. Od 2005roku prorektor Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Wieloletni wicedyrektor Instytutu Medycyny Społecznej Akademii Medycznej w Gdańsku oraz założyciel i kierownik Samodzielnej Pracowni Psychologii Medycyny w tej uczelni. Przewodniczący Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Przez kilka kadencji członek zarządu głównego tego towarzystwa. Autor wielu programów nauczania i treści programowych dla studentów kierunków medycznych i pedagogicznych oraz dla kadr zarządzających. Redaktor naukowy i współautor monografii "Terapia i resocjalizacja dzieci z problemami szkolnymi" (Wydawnictwo GWSH, 2010) oraz "Rozwój poprzez terapię. Interdyscyplinarne aspekty pedagogiki leczniczej" (Wydawnictwo GWSH, 2011) a także podręcznika "Psychologia Medycyny. Zagadnienia programowe" (Wydawnictwo AMG, 1991). Autor artykułów naukowych z diagnostyki i terapii psychologicznej, psychoonkologii, stresu, wypalenia zawodowego a także psychologicznych problemów studentów.

DSCF0339dr n. med. Maria Golczyńska, psychiatra, były adiunkt Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Aktualnie: prywatny gabinet psychiatryczny.
1977r. ukończona Akademia Medyczna w Warszawie;
1978-1991r. Klinika Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie: terapia indywidualna i grupowa..
1991r. Certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nr 064.
1991-1994r. badania nad stresem ( NPY) w pracowni neurofizjologii Uniwersytetu Georgetown w USA.
1995r II stopień specjalizacji z psychiatrii..
1995-2007r. Klinika Nerwic IPiN w Warszawie: psychoterapia indywidualna i grupowa.zdjeci olalwdr Aleksandra Lewandowska-Walter – adiunkt w Zakładzie Badań nad Rodziną i Jakością Życia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz biegły psycholog w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Sopocie. W rozprawie doktorskiej zajmowała się specyfiką relacji w systemie rodziny zrekonstruowanej. Publikacje naukowe jej autorstwa dotyczą głównie funkcjonowania rodzin alternatywnych, w kryzysie oraz z uzależnieniami, ujmowanego w perspektywie systemowej. Jest członkiem naukowych stowarzyszeń polskich i zagranicznych. Prowadzi konsultacje systemowe dla par i rodzin.

IMG 6490dr n. med. Piotr Pankiewicz – psychiatra, seksuolog, specjalista 1 i 2, adiunkt Katedry i Kliniki Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ordynator Oddziału Nerwic,

Z.: Doktor medycyny, specjalista psychiatra, adiunkt. NF.: Katedra i Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych Akademii Medycznej w Gdańsku.
DZ.: prowadzenie kształcenia w ramach staży podyplomowych i dla osób specjalizujących się w psychiatrii oraz wykładów dla lekarzy różnych specjalności, kierownik specjalizacji z psychiatrii i członek komisji specjalizacyjnej, przez kilka lat prowadzenie wykładów z zakresu psychiatrii i seksuologii w ramach studiów podyplomowych na UG, w Instytucie Psychologii UG dla Studiów Doktoranckich i dla Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej; współorganizator i współopiekun Koła Naukowego Etyki Lekarskiej i Myśli  ilozoficznej; opiekun Koła Naukowego przy Klinice Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych AMG;

Więcej…

mmusialmgr Maciej Musiał jest psychoanalitykiem Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Jest również psychoterapeutą szkoleniowym i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii psychoanalitycznej.


Prowadzi praktykę psychoanalityczną i Psychoanalityczny Punkt Konsultacyjny w Sopocie. Nadzoruje szkolenie zawodowe Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej „Trójmiasto”.

Jest autorem publikacji i referatów klinicznych: Odzyskiwanie utraconych części siebie w procesie psychoterapii psychoanalitycznej pacjenta depresyjnego, Problemy identyfikacji syna z ojcem, Psychoanaliza doświadczenia religijnego, Męskość jako wynik identyfikacji z obojgiem rodziców, O pewnym typie histerii.

Justyna Michałek - zdjęciemgr Justyna Michałek – psycholog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, laureatka IV edycji Programu: „Najlepsi Studenci Uniwersytetu Gdańskiego” (2007/2008), obecnie studentka ostatniego roku Studiów Doktoranckich Psychologii (UG), gdzie pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Teresy Rostowskiej pisze rozprawę doktorską dotyczącą zagadnień związanych z kształtowaniem się tożsamości osobowej u młodzieży z rodzin migracyjnych. Autorka publikacji naukowych z zakresu psychologii rodziny oraz psychologii osobowości. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Instytucie Psychologii UG w ramach ścieżek specjalizacyjnych: Psychologia Rodziny oraz Psychologia Międzykulturowa i Psychologia Rodzaju. Autorka programów szkoleniowych dla pracowników oświaty z zakresu skutków migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin.

Zawodowo zajmuje się prowadzeniem szkoleń oraz treningów m.in. z zakresu komunikacji, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, a także skutków migracji zarobkowej na funkcjonowanie dzieci i ich rodzin. Od 2010 roku pracuje również jako psycholog w gimnazjum.

Jej obszar zainteresowań to: psychologia rodziny, migracje zarobkowe jako strategie rodzinne, rozwój i funkcjonowanie tożsamości człowieka, adaptacja do ról rodzicielskich, a także psychologia rozwoju człowieka.

joannaherek kowalmgr Joanna Cherek-Kowalewska
psycholog, psychoterapeuta, członek SPCh, certyfikowany lider balintowski.

Prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną w Gdyni, pracuje też w Centrum Pomocy Psychologicznej SPCh w Gdyni (konsultacje i psychoterapia indywidualna osób dorosłych).
lepsze zdjęcie Wojtkalek. med. Wojciech Kowalewski -  specjalista chorób wewnętrznych, członek SPCh, certyfikowany lider balintowski.
Prowadzi Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską na terenie Gdyni.